Podmínky užití Eastern European Matchmaker

Úvod

Eastern European Matchmaker, L.L.C., 7238 Theather Court, Fenton,Michigan 48430, USA, e-mail: agency@eematchmaker.com (Poskytovatel nebo  my) jako provozovatel a správce služby Eastern European Matchmaker, seznamovací služby dostupné na www.easterneuropeanmatchmaker.com a jejích národních variantách (Webová stránka) a poskytovatel dalších služeb dostupných přes Webovou stránku (Služby).

Aplikace Podmínek užití

Tyto Podmínky užití se aplikují při Vašem používání Webových stránek a Služeb. Svým užíváním Webových stránek (Uživatel) nebo registrací ke Službám (Registrovaný uživatel), souhlasíte že jste si přečetl, rozumíte a souhlasíte s tím být vázán a jednat v souladu s těmito Podmínkami užití. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami užití, musíte bezodkladně ukončit Vaše používání Webových stránek a Služeb.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit tyto Podmínky užití. Změněné Podmínky užití vstoupí v platnost a budou se aplikovat od momentu zveřejnění na Webové stránce.

Zásady ochrany soukromí

Vaše soukromí je pro nás důležité. V dokumentu Zásady ochrany soukromí, který je dostupný na Webové stránce, popisujeme jak pracujeme s Vašimi informacemi.

Registrace a Váš profil

Webové stránky a Služby smíte využívat pouze pokud jste starší 18 let a nevztahuje se na Vás žádné zákonné omezení užívání seznamovacích služeb. Pro získání přístupu k některým funkcím Webové stránky a Služeb se musíte registrovat a vytvořit si uživatelský profil. V rámci svého profilu si můžete vybrat které informace budete sdílet s ostatními Uživateli nebo Registrovanými uživateli. Nesmíte povolit žádné třetí straně přístup k administraci Vašeho profilu. Máme právo odmítnout registraci jakéhokoliv uživatele z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu.

Poplatky

Určité funkce na Webové stránce a určité Služby mohou být nyní nebo v budoucnu zpoplatněny, jak je uvedeno na Webové stránce (Poplatky). Tyto poplatky můžeme kdykoliv změnit nebo zrušit na základě našeho uvážení. Zpoplatněné Služby můžete využívat pouze po zaplacení příslušných Poplatků. Poplatky jsou nevratné s výjimkou povinných dle předpisů na ochranu spotřebitele a Služby jsou nepřenositelné - postoupení pohledávek vůči nám je zakázáno.

Naše služby

Jakmile se zaregistrujete k našim Službám a zaplatíte Poplatky (pokud jsou vyžadovány), budeme sdílet informace z Vašeho profilu s dalšími Uživateli či Registrovanými uživateli na základě Vašeho výběru učiněného při registraci nebo při administraci Vašeho profilu a představíme Vás dalším Uživatelům na základě Vašich preferencí, jak je podrobněji popsáno na Webové stránce.

Duševní vlastnictví

Obsah, vizuální rozhraní, multimediální obsah, funkce, informace, grafika, design, kompilace, počítačové kódy, software, produkty a všechny ostatní prvky Webové stránky jsou duševním vlastnictvím Poskytovatele nebo licenčních poskytovatelů (Materiály EEM). Souhlasíte s tím že nebudete reprodukovat, distribuovat, šiřit, revidovat, vytvářet odvozeniny, kopírovat, publikovat, prodávat licencovat nebo upravovat jakékoliv Materiály EEM.

Užívání Webové stránky a Služeb

Souhlasíte s tím, že nebudete používat Webovou stránku a Služby či jakékoliv jejich aspekty či funkce pro nezákonné účely nebo takovým způsobem, který by mohl způsobit jiné straně újmu, škodu nebo ji znevažovat.

Nesmíte zveřejňovat, distribuovat ani šířit žádné nevhodné, obzvláště vulgární, hanlivé, protiprávní nebo jinak nežádoucí materiály nebo informace nebo jakýkoli materiál obsahující viry nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály nebo jakoukoli jinou formu žádostí prostřednictvím Webových stránek.

Nesmíte si vytvořit falešnou identitu nebo se vydávat za jinou osobu za účelem zavádění ostatních pokud jde o totožnost odesílatele nebo původ zprávy.

Nesmíte nahrát nebo jinak předat informace či obsah který porušuje patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná práva další strany, včetně začlenění jakéhokoliv takového materiálu do obsahu, který je Vámi zveřejněn.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU POSKYTOVATEL NEBO JEHO ZAMĚSTNANCI, VEDOUCÍ, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEBO DODAVATELÉ ODPOVĚDNÍ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA JAKOUKOLIV PŘÍMOU, NEPŘÍMOU, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNOU ŠKODU, KTERÁ POCHÁZÍ NEBO MÁ SOUVISLOST S POUŽÍVÁNÍM NEBO PŘÍSTUPEM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVÁNÍ ČI NEDOSTUPNOSTÍ WEBOVÉ STRÁNKY NEBO SLUŽEB, VČETNĚ UŽIVATELSKÉHO OBSAHU NEBO JAKÉKOLIV ODKAZOVANÉ WEBOVÉ STRÁNKY, APLIKACE NEBO JINÉ SLUŽBY VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘERUŠENÍ OBCHODU NEBO ZA JINÉ, AŤ UŽ VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, SMLOUVY NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE I POKUD POSKYTOVATEL NEBO POSKYTOVATEL LICENCE NEBO DODAVATEL VÝSLOVNĚ UPOZORNILI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.  V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, POSKYTOVATEL LICENCE NEBO DODAVATEL ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY V CELKOVÉ VÝŠI PŘEVYŠUJÍCÍ (A) ČÁSTKU STO DOLARŮ NEBO (B) SOUČET POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI POSKYTOVATELE V POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCÍCH PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SITUACI KTERÁ VYVOLALA ODPOVĚDNOST.

Omezení; Základy vyjednávání

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ DOVOLOVAT OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NEPOUŽIJE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SOUHLASÍTE, Z DŮVODU ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI KTERÉ JSOU DŮVODNÉ A SPRAVEDLIVĚ ROZDĚLUJÍ RIZIKO MEZI VÁS A POSKYTOVATELE A JSOU ZÁKLADNÍM PRVKEM ZÁKLADU VYJEDNÁVÁNÍ MEZI VÁMI A POSKYTOVATELEM, ŽE ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE BUDE OMEZENA V MAXIMÁLNÍM ZÁKONEM DOVOLENÉM ROZSAHU. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POSKYTOVATEL NEBUDE SCHOPNÝ VÁM NABÍDNOUT SVÉ SLUŽBY NA EKONOMICKY PROVEDITELNÉM ZÁKLADĚ BEZ TĚCHTO OMEZENÍ.  

Užitečné informace

Kontakty